Navigácia

Obsah

Obec Sokolce je podľa § 7  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Sokolce
Obecný úrad, č. 63, 946 17 Sokolce
94617 Sokolce

Telefón: 035/7780104,7780256,7738200
Fax.        035/7780104

E-mail: obecsokolce@stonline.sk
              

IČO: 00306665
DIČ: 202 101 4809

Starosta: 035/77 38 200
Ing. František Mayer

Bankové spojenie: Prima banka Komárno
Číslo účtu: 3805848002/5600   IBAN  SK35 5600 0000 0038 0584 8002


Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Sokolce v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Sokolce, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.